Barnaheill vill finna leið til þess að bæta tannheilsu íslenskra barna

Barnaheill vill finna leið til þess að bæta tannheilsu íslenskra barna

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Barnaheillum.

 

Þar segir ennfremur að brýnt sé að stöðva þá óheillaþróun sem orðið hefur í þessum málum hér á landi á mjög skömmum tíma. Allir hlutaðeigandi verða að sýna ábyrgð, samningsvilja og dirfsku eigi það að takast.

Á málþingi samtakanna, sem haldið var 28. mars sl., þar sem fjallað var um tannheilsu íslenskra barna, kom skýrt fram hversu slæm þróunin hefur verið á liðnum árum. Á aðeins 16 ára tímabili hefur Ísland farið úr því að vera í hópi tíu efstu þjóða meðal OECD-landa hvað tannheilsu 12 ára barna varðar, í það að vera í sjötta neðsta sæti. Barnaheill telur að ef ekki verði gripið til aðgerða strax, þurfi ekki að spyrja að leikslokum.

Nú stendur yfir undirskriftasöfnun á vef Barnaheilla þar sem þeim tilmælum er beint til yfirvalda að gripið verði þegar í stað til aðgerða til að snúa við þeirri óheillaþróun sem orðið hefur á tannheilsu barna síðustu 16 ár.

Hægt er að nálgast undirskriftarsöfnunina hér.

Hægt er að lesa tilkynningu frá Barnaheillum í heild sinni hér fyrir neðan:

Þegar kemur að tannheilsu barna virðist sá hlekkur heilbrigðiskerfisins vera nánast brostinn, eins og staðan er í dag. Þetta ástand má rekja til nokkurra samverkandi þátta á borð við breytt skipulag tannlækninga og endurgreiðslna ásamt sífellt meiri neyslu sykraðra matvæla s.s. gosdrykkja- og sælgætis.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi leggja áherslu á að samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ísland hefur staðfest, eiga börn rétt á að njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að tryggja þeim með læknisaðstoð og heilbrigðissþjónustu. Í 2. gr. sáttmálans er kveðið á um jafnræði barna og banni við mismunun, meðal annars á grundvelli félagslegrar stöðu. Aðildarríkjum ber að tryggja börnum réttindi sáttmálans, eftir því sem þau frekast geta. Þá er ábyrgð foreldra mikil og skýr.

Það leikur enginn vafi á því, að það er siðferðisleg og þjóðréttarleg skylda íslensks samfélags að tryggja öllum íslenskum börnum aðgang að tannvernd. Ekki er úr vegi að minna á að nýverið samþykkti allsherjarþing SÞ valfrjálsa bókun um kæruferli vegna brota gegn ákvæðum barnasáttmálans. Slíkt kæruferli styrkir réttindi barna um heim allan og stuðlar að betri vitund meðal ríkja heims um mikilvægi þess að virða mannréttindi barna og þar með barnasáttmálann. Rétt er að benda á, að íslensk yfirvöld studdu við gerð bókunarinnar hjá Mannréttindaráði SÞ.

Fyrir dyrum stendur lögfesting barnasáttmálans hér á landi. Það má leiða líkum að því að af henni geti ekki orðið á meðan fyrirkomulag tanneftirlits er með þeim hætti sem nú er.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi beina því til yfirvalda, tannlækna og samfélagsins að:

1. Ljúka sem fyrst gerð heilbrigðisáætlunar til ársins 2020. Þar komi fram markmið og áætlanir yfirvalda um tannheilsu þjóðarinnar, ekki síst barna. Brýnt er í slíkri áætlunargerð að taka sérstakt tillit til viðkvæmra hópa á borð við tekjulága og innflytjendur og að börn hvarvetna á landinu hafi jafnan aðgang að tannheilbrigðisþjónustu. Þá verða forvarnir og meðferðarúrræði að haldast í hendur, enda sitthvor hliðin á sama peningi.

2. Heilbrigðisáætluninni fylgi tímasett og opinber aðgerðaáætlun, svo samtök á borð við Barnaheill – Save the Children á Íslandi og almenningur allur geti veitt yfirvöldum og öðrum hlutaðeigandi aðhald.

3. Kynnt verði á Alþingi reglugerð um skipulagt tanneftirlit, sem taki mið af þeim markmiðum sem sett eru fram í heilbrigðisáætluninni.

4. Efla samstarfið á milli annars vegar heilbrigðiskerfisins og hins vegar félagslega kerfisins, þannig að haldið sé utan um öll börn landsins. Tryggja þarf að réttur þeirra til heilsuverndar og til verndar gegn vanrækslu sé tryggður.

5. Allir aðilar sýni vilja til þess að breyta því ástandi sem nú ríkir í tannvernd barna og vinni að lausnum af ábyrgð og staðfestu.
Barnaheill – Save the Children á Íslandi munu nú sem fyrr standa vörð um rétt barna eins og hann er skilgreindur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Samtökin skuldbinda sig til að fylgja þessu brýna heilbrigðismáli barna eftir af fullum þunga, svo lengi sem þörf krefur.

Nú stendur yfir undirskriftasöfnun á vef Barnaheilla – Save the Children á Íslandi þar sem þeim tilmælum er beint til yfirvalda, tannlækna og samfélagsins alls að gripið verði þegar í stað til aðgerða til að snúa við þeirri óheillaþróun sem orðið hefur á tannheilsu barna síðustu 16 ár. Undirskriftirnar verða afhentar velferðarráðherra 12. september næstkomandi á alþjóðlega tannverndardeginum. Það er von og trú samtakanna, að þá muni ráðherra geta fært íslenskum börnum jákvæðar fréttir af því hver stefna yfirvalda sé í þessum mikilvæga málaflokki og til hvaða ráðstafana verði gripið, til þess að snúa óheillaþróuninni við, samkvæmt vísir.

 

{loadposition nánar fréttir}

 

oli
Author: oli

Vefstjóri