anabel 270x100 
naglavörur
Vefstjóri

Vefstjóri

Foreldrar hafa sjálfir samband við dagforeldra þegar leitað er eftir plássi fyrir barnið. Mælt er með að foreldrar tali við tvo eða fleiri dagforeldra áður en ákvörðun um vistun er tekin. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur gæslusamnings milli foreldra og dagforeldris er einn mánuður og skal uppsögn miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. Fyrsti gæslumánuður er reynslutími.

Hafnarfjarðarbær niðurgreiðir vistun hjá dagforeldrum utan Hafnarfjarðar, kjósi foreldrar að fara með börn sín til dagforeldris utan Hafnarfjarðar.

Reglur um greiðslur til dagforeldra

Reglur Hafnarfjarðar við útgáfu starfsleyfa til dagforeldraReglur Hafnarfjarðar við útgáfu starfsleyfa til dagforeldra

Vistunarsamningur Vista skjalið svo hægt sé að fylla það út.
Hægt er að vista skjalið með að hægri smella á tengil og velja save as eða save target

Samningur um vistun barns hjá öðrum en dagforeldri

Breyting á vistun barns

Uppsögn á vistun barns hjá dagforeldriUppsögn á vistun barns hjá dagforeldri

Gjaldskrá

Daggæsla í heimahúsum

Starfsleyfi dagforeldra

Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi aðilar og starfa samkvæmt reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005. Fræðsluráð Hafnarfjarðar fjallar um og veitir starfsleyfi til dagforeldra, að uppfylltum skilyrðum. Skrifstofa fræðslu og frístundaþjónustu hefur umsjón með og sinnir lögbundnu eftirliti með starfsemi dagforeldra.

Val á dagforeldri

Á heimasíðu Hafnarfjarðar er að finna lista yfir starfandi dagforeldra og hafa foreldrar sjálfir samband við dagforeldra þegar leitað er eftir plássi fyrir barnið. Mælt er með að foreldrar tali við tvo eða fleiri dagforeldra áður en ákvörðun er um vistun er tekin. Þegar dagforeldri er valið gera viðkomandi aðilar samninga sín á milli. Annarsvegar er undirritaður dvalarsamningur við dagforeldri og hins vegar samningur vegna niðurgreiðslu Hafnarfjarðarbæjar. Mikilvægt er að kynna sér vel skilmála í dvalarsamningi sem og „reglur samtaka dagforeldra.“

Gjaldskrá

Gjaldskrá dagforeldra er frjáls en Hafnarfjarðarbær greiðir niður vistgjaldið samkvæmt ákveðnum reglum sem ákvarðaðar eru af bæjarstjórn. Niðurgreiðslur eru greiddar frá lokum hámarksréttar til fæðingarorlofs. Foreldrar í sambúð geta sótt um niðurgreiðslu þegar barn er orðið 9 mánaða en einstæðir þegar barn er orðið 6 mánaða. Sjá má reglur og upphæðir niðurgreiðslu á vef Hafnarfjarðar.

Eftirlit

Eftirlit með starfsemi dagforeldra er í samræmi við 35. grein reglugerðar 907/2005 og felst það í reglulegum óboðuðum heimsóknum til hvers og eins dagforeldris. Einnig er viðhorfskönnun gerð reglulega þar sem óskað er eftir upplýsingum frá foreldrum um viðhorf þeirra til daggæslunnar.

Vakin er athygli á að foreldrar barna í daggæslu hafa bestu aðstöðuna til að fylgjast með starfsemi dagforeldra þar sem þeir eru í daglegu sambandi við þá. Ef foreldri er ósátt við eitthvað í daggæslunni er mælt með því að ræða það við dagforeldrið sjálft og reynt að leita lausna í sameiningu. Ef foreldri hefur áhyggjur af heilsu barns eða aðbúnaði í daggæslunni ber að snúa sér til daggæslu fulltrúa. Foreldrar geta leitað til hans með umkvörtunarefni og rætt við hann um daggæsluna í fullum trúnaði.

Skyldur dagforeldra

Dagforeldri ber ábyrgð á barni á meðan á dvöl hjá því stendur og skal hlúa að andlegri og líkamlegri velferð þess í víðtækasta skilningi. Þetta á jafnt við um fæðuval, leiki, leikföng, hreyfingu, útiveru, tilfinningalíf og félagslegan líðan barns. Dagforeldri ber að upplýsa foreldra um hvernig dagurinn gengur fyrir sig og veita allar þær upplýsingar sem við koma barninu.

Dagforeldri er skylt að stuðla að öryggi barna í hvívetna og fara að ákvæðum laga, reglugerða og starfsleyfisskilyrða sem um starfsemina gilda.

Skyldur foreldra

Ákvörðun um vistun barns hjá dagforeldri er alltaf á ábyrgð foreldra.

Mikilvægt er að foreldrar kynni sér vel aðstæður hjá dagforeldri og hvernig daggæslunni verði háttað. Þeir skulu upplýsa dagforeldri hverjar séu daglegar venjur barnsins og að sama skapi skal dagforeldri upplýsa um dagsskipulag s.s. mataræði svefntíma og leik- og svefnaðstöðu.

Mikilvægt er að foreldrar virði umsaminn vistunartíma og láti vita ef einhver annar en foreldri sæki barnið.

Foreldrum ber að tilkynna dagforeldri um tilfallandi veikindi barns og óheimilt er að koma með veikt barn í daggæslu. Einnig skulu foreldrar upplýsa dagforeldri um verði breytingar á högum barns sem geta haft áhrif á líðan þess að mati foreldra. Í samskiptum sínum við dagforeldri skulu foreldrar virða það að um heimahús er ræða.

Ráðgjöf

Daggæslufulltrúi hefur umsjón og eftirlit með starfsemi dagforeldra og hefur aðsetur á skrifstofu Fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðarbæjar. Hlutverk hans er að vinna úr starfsumsóknum og niðurgreiðsluumsóknum og veita dagforeldrum faglega ráðgjöf frá degi til dags. Ráðgjöf fer einnig fram í reglulegum heimsóknum til dagforeldra sem farnar eru tvisvar sinnum á ári. Jafnframt eru haldnir fundir með dagforeldrum árlega og einnig skipuleggur Skrifstofa fræðslu og frístundaþjónustu endurmenntun í slysa- og brunavörnum reglulega.

Aðlögun

Mikilvægt er að gefa barni góðan tíma til aðlögunar og vanda vel til hennar. Það er einstaklingsbundið hversu langan tíma barn þarf til aðlögunar. Foreldrar og dagforeldri þurfa að koma sér saman um fyrirkomulag og ákveða í sameiningu hvað hentar best fyrir barnið.

 

Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi, en Kópavogsbær sér um leyfisveitingar og sinnir lögbundnu eftirliti með starfseminni auk ráðgjafar til dagforeldra og foreldra.

Dagforeldrar sjá sjálfir um skráningu og innritun barna. Kópavogsbær greiðir framlag með börnum hjá dagforeldrum.

Listi yfir starfandi dagforeldra

Hvað kostar daggæslan?

Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi. Gjaldskrá er frjáls og hvert dagforeldri setur fram sína gjaldskrá. Kópavogsbær greiðir ákveðna upphæð með hverju barni sem er vistað hjá dagforeldrum. Framlag með barni ræðst af hjúskapar- og námsstöðu foreldra. Sjá gjaldskrá.

 

Hvernig er sótt um framlag?

Dagforeldri og foreldri gera dvalarsamning og staðfesta með undirskrift. Dagforeldri sendir samninginn til daggæslufulltrúa Kópavogs sem einnig undirritar samninginn f.h. Kópavogsbæjar og skráir barnið í skráningarkerfi bæjarins. Sjá dvalarsamning.

Þegar vistun lýkur er dvalarsamningi sagt upp á þar til gerðu eyðublaði með undirskrift foreldris og dagforeldris. Sjá breytingablað.

Fyrirspurnir, ábendingar og ráðgjöf

Þú getur komið ábendingu eða kvörtun um þjónustu dagforeldra á framfæri við daggæslufulltrúa Kópavogsbæjar. Með kvartanir og ábendingar er farið samkvæmt Reglum Kópavogsbæjar um dvöl barna í heimahúsum.

Þér er einnig velkomið að leita ráða um það sem þér liggur á hjarta og varðar barnið þitt eða annað varðandi daggæslu.

Starfsleyfi dagforeldra

Kópavogsbær veitir daggæsluleyfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og dagforeldrar gera þjónustusamning við bæinn. Í fyrstu er leyfi veitt til eins árs og má dagforeldri þá hafa 4 börn samtímis í gæslu að meðtöldum eigin börnum undir 6 ára, að ári liðnu er veitt leyfi til 4 ára í senn og má þá dagforeldri hafa 5 börn í daggæslu. Sjá reglugerð.

Eftirlit og ráðgjöf

Dagforeldrar og foreldrar gegna ákveðnu eftirliti, en auk þess er eftirlit og ráðgjöf á höndum starfsfólks á menntasviði Kópavogs. Eftirlitsaðili fer a.m.k. í þrjár óboðaðar heimsóknir árlega til dagforeldra og daggæslufulltrúi fer að lágmarki í tvö skipti árlega í heimsóknir.

Dagforeldrar skila skráningarblöðum mánaðarlega með upplýsingum um fjölda barna. Einnig er upplýsinga aflað einu sinni á ári með formlegum hætti hjá foreldrum um viðhorf þeirra til daggæslunnar hjá dagforeldrum.

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

 

Dagforeldrar annast gæslu barna í heimahúsum. Starfstími er virka daga og er dvalartími barna mismunandi en aldrei lengri en 9 tímar í senn. Starfsemi dagforeldra er háð leyfisveitingu leikskólanefndar Garðabæjar og byggja á þeim skilyrðum sem sett eru fram í reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005. Umsóknareyðublöð eru á íbúavefnum Mínum Garðabæ. Skilyrði þau sem Garðabær setur varðandi starfsleyfi til dagforeldra.

Listi yfir starfandi dagforeldra í Garðabæ.

Garðabær greiðir niður gæslu barna úr Garðabæ hjá dagforeldri. Markmiðið er að gera vistun hjá dagforeldri að raunverulegum valkosti fyrir foreldra ungra barna með því að kostnaður við hana verði sá sami og við leikskóladvöl.

Dagforeldrar eiga rétt á greiðslu til að bæta aðstöðu á heimilum sínum með tilliti til þarfa og öryggis þeirra barna sem þeir vista.

Reglur um vistun barna hjá dagforeldrum - upplýsingar til foreldra (pdf-skjal)

Reglur um aðstöðugreiðslur til dagforeldra (pdf-skjal)

Reglur um greiðslur vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Eyðublöð vegna vistunar barna hjá dagforeldrum

Systkinaafsláttur

Ef fleiri en eitt barn eru í dvöl á leikskóla, í tómstundaheimili eða hjá dagforeldrum eiga foreldrar rétt á systkinaafslætti fyrir eldra/elsta barnið.

Upplýsingar um systkinaafslátt.

Umsóknareyðublað um systkinaafslátt er á Mínum Garðabæ.

Viltu skapa þér atvinnu?
Upplýsingar um starf sem dagforeldri.

 

Skólafulltrúi hefur umsjón og eftirlit með dagforeldrum bæjarins, veitir þeim ráðgjöf og sér um leyfisveitingu til þeirra, svo og umsjón með gæsluvelli. Skólafulltrúi er ráðgefandi við bæjaryfirvöld um leikskólamál, sinnir erindum og hefur með höndum umsýslu og eftirlit er lýtur að leikskólum, dagforeldrum og gæsluleikvöll.

Daggæsla í heimahúsum.

Um daggæslu barna í heimahúsum gildir reglugerð nr. 907/2005, sem sett var með heimild í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Fræðslunefnd veitir leyfi til gæslu barna í heimahúsum í Mosfellsbæ og hefur eftirlit með starfseminni. Þeir einir sem hafa leyfi fræðslunefndar til slíkrar starfsemi hafa heimilid til að gæta barna og taka greiðslu fyrir. 
Skólafulltrúi er starfsmaður fæðslunefndar og hefur umsjón og eftirlit með starfsemi dagforeldra í Mosfellsbæ.

Lögð hefur verið áhersla á að dagforeldrar séu starfandi í öllum hverfum bæjarins.

Við upphaf vistunar barns hjá dagforeldri er gerður vistunarsamningur um vistun barns hjá dagforeldri. Í samningnum kemur fram hvenær barn byrjar vistun, vistunartíminn, mánaðargjald foreldra og niðurgreiðsla frá Mosfellsbæ til dagforeldris. Uppsögn á samningnum skal gerð með mánaðarfyrirvara.

Upplýsingar til foreldra um fyrirkomulag niðurgreiðslna

Dagforeldrar veita börnum daggæslu en eru sjálfstætt starfandi. Skólanefnd Seltjarnarness veitir starfsleyfi til dagforeldra og sinnir lögbundnu eftirliti með starfseminni eins og kveðið er á um í reglugerð félagsmálaráðuneytisins nr. 907 frá 2005. (Opnast í nýjum vafraglugga)

Þegar foreldrar velja dagforeldri fyrir barnið sitt er mikilvægt að þeir kynni sér vel þjónustuna sem í boði er s.s. allan aðbúnað, leikfangakost, hvíldaraðstöðu og leikaðstöðu bæði inni og úti.
Foreldrar skulu gera skriflegan samning við dagforeldrið um dvalartíma og gjald fyrir dvölina.
Ákvörðun um vistun barnsins er á ábyrgð foreldra.

Reglur um greiðslur til dagforeldra, vegna daggæslu barna í heimahúsi, með lögheimili á Seltjarnarnesi

Umsókn um niðurgreiðslu á gjaldi vegna dagvistunar barns hjá dagforeldri

Eftirlit - Leyfisveitingar
Fræðslustjóri annast leyfisveitingar og veitir dagforeldrum ráðgjöf og sér um eftirlit. Reglulegar heimsóknir leikskólafulltrúa eru tvisvar til þrisvar á ári og oftar á reynslutíma dagforeldris og ef upp koma athugasemdir og/eða kvartanir frá foreldrum.

Val á dagforeldri er á ábyrgð foreldra. Þá eru foreldrar í daglegu sambandi við dagforeldri og ætti því að vera í góðri aðstöðu til að fylgjast vel með starfinu. Foreldrar eru hvattir til að ræða við dagforeldri barnsins ef umönnun eða aðbúnaði er ábótavant.

Eftirfarandir aðilar hafa leyfi til daggæslu á Seltjarnarnesi.
Sjá yfirlit yfir aðila með leyfi til daggæslu.

Í Reykjavík starfa um 140 dagforeldrar sem gæta barna frá 6 mánaða aldri. Þeir eru sjálfstætt starfandi, en borgin veitir þeim starfsleyfi og sinnir lögbundnu eftirliti með starfsemi þeirra.

Dagforeldrar sjá sjálfir um skráningu og innritun barna.

Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum.

Hvar má finna yfirlit um starfandi dagforeldra?
Lista yfir dagforeldra eftir hverfum má nálgast hér.

Hvar er sótt um daggæslu?
Þú sækir um vistun fyrir barnið hjá því dagforeldri sem þú velur. Kynntu þér einnig upplýsingar um dagforeldra á Foreldravefnum.

Hvað kostar daggæslan?
Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi. Gjaldskrá er frjáls og hvert dagforeldri setur fram sína gjaldskrá. Reykjavíkurborg niðurgreiðir ákveðna upphæð með hverju barni sem er vistað hjá dagforeldrum. Niðurgreiðslan ræðst af hjúskapar- og námsstöðu foreldra.
Reglur um niðurgreiðslur til dagforeldra til útprentunar
Reglur um niðurgreiðslur má sjá hér.

Hverjir eiga rétt á niðurgreiðslu?
Til að njóta niðurgreiðslu vegna daggæslu í heimahúsum þarf barn að eiga lögheimili í Reykjavík. Ef foreldri er einstætt eða í námi geta niðurgreiðslur hafist við 6 mánaða aldur barns, en miðast annars við 9 mánaða aldur barna hjóna eða sambúðarfólks.

Hvernig er sótt um niðurgreiðslu?
Niðurgreiðslusamningur sem foreldrar gera vegna daggæslu í heimhúsum er gerður með viðkomandi dagforeldri sem hefur samningaeyðublöð til taks. Dagforeldri og foreldri staðfesta samning með undirskrift. Dagforeldri sendir samninginn til þjónustumiðstöðvar í því hverfi sem barnið er skráð í skráningarkerfi skóla- og frístundasviðs. Þegar vistun lýkur er niðurgreiðslusamningi sagt upp á þar til gerðu eyðublaði með undirskrift foreldris og dagforeldris.

Sjá reglur um niðurgreiðslur.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar
Þú getur komið ábendingu eða kvörtun um þjónustu dagforeldra á framfæri við daggæsluráðgjafa á þinni þjónustumiðstöð. Kvartanir þurfa að berast skriflega. Hægt er að óska nafnleyndar gagnvart dagforeldrum. Ef um kvörtun er að ræða ber að gefa upp nafn við daggæsluráðgjafa.

Morgunhreyfing eykur einbeitinguSjá má árangur af breyttu skipulagi skóladags hjá yngstu nemendum Flataskóla í Garðabæ. Hreyfing, lestur og stærðfræði fyrir hádegi. Byggja þarf á nýjustu rannsóknum, segir Hermundur Sigmundsson prófessor. Breytingarnar þurfa ekki að kosta skólana mikið.

Ég var á ferð um bandaríkin í byrjun ágúst og tók nokkrar myndir í ferðinni og datt í hug að setja þær hér. 

 

leikfangaverslun í chicago  leikfong antik ohio 7  leikfong antik ohio 8 
 leikfong antik ohio 9  leikfong antik ohio 10  rolur 1
 rolur 2 ohio rolur 3 ohio   rolur 4 amish
 rolur 4 ohio  rolur 6 amish  silvester og tweety i 6 flags

Æ fleiri börn þurfa meðferð vegna stoðkerfisvandamálaKyrrseta og notkun tölva og farsíma veldur höfuðverk, svefntruflunum og öðrum vandamálum hjá börnum og unglingum, segir Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari. Hann segir börnin ekki ná að þroska stoðkerfi líkamans.

gott-ad-muna-i-sumarfriinuLoksins, loksins sumarfrí. Það er vel hægt að eiga frábært og syndsamlegt sumarfrí um leið og sýnd er skynsemi í mataræði og hreyfingu.

Page 1 of 8